قوانین و مقرارت سفارش

1- منت نت

2- کمنت مکن

3-کمنت کمنت

4- گمنت گ