معصومه یاوری راز

معصومه یاوری راز


سرکارخانم معصومه یاوری رار با سابقه 15 ساله در کلیه رشته های صنایع غذایی

تدریس در صداوسیما

تدریس در مجلات غذایی