قوانین و مقرارت سفارش

حداقل سفارشات فینگرفود ازهرکدام 20 عدد میباشد

ثبت سفارش 72ساعت قبل انجام میشود پس ازمبلغ واریزی

وارسال آن درواتساپ یا تلگرام.

تا 3روز قبل ازتاریخ سفارش امکان کنسلی وجود دارد.

درغیر اینصورت 40%ازمبلغ پرداختی کسر خواهد شد.

2روز قبل ازارسال سفارش فیش تسویه ارسال شود.

هزینه ارسال بعهده مشتری میباشد.امکان تحویل حضوری باهماهنگی انجام میشود.